Pracovně lékařské služby

Pro firmy nabízíme

 • vstupní, periodické, mimořádné aj. prohlídky

 • dohled nad pracovním prostředím a pracovními podmínkami zaměstnanců, pravidelné kontroly na pracovišti

 • školení první pomoci pro zaměstnance

 • návrh preventivního programu ušitý na míru

 • pomoc při tvorbě žádosti a posudku na PLS prohlídku, popřípadě i jiné služby BOZP

 • celou řadu dalších služeb dle předpisů viz níže, vše záleží na konkrétní domluvě a přání klienta

Předpisy

Zákoník práce, zákon o specifických zdravotních službách (373/2011 Sb.), vyhláška o pracovnělékařských službách (79/2013 Sb.)

Každý zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance smluvně pracovnělékařské služby. Písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb může zaměstnavatel uzavřít s jedním nebo více poskytovateli (zdravotnickými zařízeními).

Předmětem pracovnělékařských služeb jsou zejména:

Lékařské prohlídky a hodnocení vlivu pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců

 • posuzování zdravotní způsobilosti k práci při pracovnělékařských prohlídkách

 • zjišťování vlivu pracovních činností, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců

 • hodnocení působení rizikových faktorů pracovního prostředí a rizik ohrožení zdraví při výkonu práce

 • rozbory vzniku a příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání

Poradenství

 • při identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik

 • při zařazování prací do kategorií práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví

 • při zajištění školení zaměstnanců o první pomoci

 • při zpracování návrhu na vybavení pracovišť prostředky pro poskytnutí první pomoci

 • v problematice ergonomie vč. fyziologie práce, psychologie práce, režimu práce a odpočinku

 • při projektování, výstavba a rekonstrukce pracovišť

 • při zavádění nových technologií, látek a postupů

 • v problematice pitného režimu a poskytování ochranných nápojů

 • při výběru osobních ochranných pracovních prostředků

 • v problematice pracovní rehabilitace

Dohled

 • pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizik

Pravidelný dohled na pracovištích se vykonává nejméně 1x ročně nebo 1x za 2 roky v případě, že práce zaměstnanců jsou zařazeny pouze do kategorie první a nejsou-li součástí výkonu práce činnosti, pro něž jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny nějakým zvláštním předpisem (např. řidiči z povolání, práce v noci apod.).

Pokud potřebujete PLS služby pro Vaši firmu, naváhejte se na nás obrátit

© 2023 by Maple Park Family Practice. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now