top of page

Pracovně lékařské služby

Předpisy

Zákoník práce, zákon o specifických zdravotních službách (373/2011 Sb.), vyhláška o pracovnělékařských službách (79/2013 Sb.)

Každý zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance smluvně pracovnělékařské služby. Písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb může zaměstnavatel uzavřít s jedním nebo více poskytovateli (zdravotnickými zařízeními).

Předmětem pracovnělékařských služeb jsou zejména:

Lékařské prohlídky a hodnocení vlivu pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců

 • posuzování zdravotní způsobilosti k práci při pracovnělékařských prohlídkách

 • zjišťování vlivu pracovních činností, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců

 • hodnocení působení rizikových faktorů pracovního prostředí a rizik ohrožení zdraví při výkonu práce

 • rozbory vzniku a příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání

Poradenství

 • při identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik

 • při zařazování prací do kategorií práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví

 • při zajištění školení zaměstnanců o první pomoci

 • při zpracování návrhu na vybavení pracovišť prostředky pro poskytnutí první pomoci

 • v problematice ergonomie vč. fyziologie práce, psychologie práce, režimu práce a odpočinku

 • při projektování, výstavba a rekonstrukce pracovišť

 • při zavádění nových technologií, látek a postupů

 • v problematice pitného režimu a poskytování ochranných nápojů

 • při výběru osobních ochranných pracovních prostředků

 • v problematice pracovní rehabilitace

Dohled

 • pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizik

Pravidelný dohled na pracovištích se vykonává nejméně 1x ročně nebo 1x za 2 roky v případě, že práce zaměstnanců jsou zařazeny pouze do kategorie první a nejsou-li součástí výkonu práce činnosti, pro něž jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny nějakým zvláštním předpisem (např. řidiči z povolání, práce v noci apod.).

V tuto chvíli máme omezenou kapacitu k nasmlouvání dalších podniků
bottom of page